ข้อกำหนดในการให้บริการ

โปรดอ่านก่อนสร้างบัญชี!

ข้อกำหนดและกฏระเบียบต่างๆ (ถ้ามีการสร้างตัวละครแล้ว ถือว่าได้อ่านข้อกำหนดและกฏต่างๆแล้ว หากกระทำผิดจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย)

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Ragnarok Offline/Online

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Ragnarok Offline/Online
 

ข้อตกลงการใช้งาน

 1. การสมัครของเกม Ragnarok Offline/Online ให้เป็นไปตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้
 2. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้
 4. กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิเช่น
  4.1 การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
  4.2 มีเจตนาหลอกลวงผู้ใช้บริการอื่นให้เกิดความเสียหาย
  4.3 มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น
  ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้ระงับการใช้งาน ID ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 6. การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Ragnarok Offline/Online

 1. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

  1.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อปาร์ตี้ (Party Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name), การตั้งฉายาตัวละคร และการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  1.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  1.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  1.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ  (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะถูกระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) ครั้งละ 30 นาที

   
 2. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกมส์ Ragnarok Offline/Online

  2.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการซื้อขายหรือมีเจตนาซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (Zeny) และไอเทมภายในเกม โดยแลกเปลี่ยนกับหน่วยเงินจริง ภายในตัวเกมโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (Zeny) หรือไอเทมภายในเกม เช่น ขายขนม 15 บาท ขายมาม่า 50 บาท หรือประโยครูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ส่อถึงเจตนา หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  2.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  2.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID ของตัวเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID ตัวเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้

  2.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาในการเล่นการพนันภายในเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินในเกม หน่วยเงินจริง หรือไอเทมภายในเกม เช่น การใช้ Emoticon /Dice (ลูกเต๋า) เพื่อการพนัน เป็นต้น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และผู้ใช้บริการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายจากการถูกระงับไอดี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

  2.5 การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิเช่น การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Zeny) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

  2.6 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

  2.7 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาฉ้อโกง เช่นการตั้งร้านค้าราคาไม่ตรงกับที่ขาย หรือการขายไอเทมประเ ทคล้ายคลึงในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล หากพบเจอครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานไอดี 7 วัน ครั้งที่ 2  ระงับการใช้งานไอดี 30 วัน และครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานไอดีถาวร

   
 3. การใช้โปรแกรม ’โกง’ และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม

  3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Ragnarok Offline/Online หรือหากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมใดๆ ที่เป็นการดัดแปลงตัวเกมอันส่งผลต่อการเล่นเกม และส่งผลกระทบต่อผู้เล่นท่านอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับการเล่นเกม Ragnarok Offline/Online หรือโปรแกรมใดก็ตามที่ทำให้สามารถเล่นเกมได้อัตโนมัติ และไม่เกี่ยวข้องกับ Ragnarok Offline/Online หรือรวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวแต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน

          ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BOT ทางทีมงานจะตัดสินจากลักษณะดังนี้
          - กระทำการอย่างอื่นได้แต่ไม่ตอบสนอง หรือสื่อสารกับทีมงาน
          - ลักษณะการเล่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น เดินไปตีที่เดิมซ้ำๆ และกลับมานั่งตรงจุดเดิม

  หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร
   

  3.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ในส่วนของ User Interface ดั้งเดิมของตัวเกม Ragnarok Offline/Online หรือใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางผู้ให้บริการเปิดให้บริการ หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการไอดีดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน

  3.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ของตัวเกมที่ส่งผลต่อการแสดงท่าทาง และ/หรือ การใช้งานสกิล, ระบบของตัวเกม Ragnarok Offline/Online ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางผู้ให้บริการเปิดให้บริการ อันส่งกระทบต่อการเล่นทั้งแก่ตนเอง หรือผู้เล่นอื่น หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการไอดีดังกล่าวเป็นระยะเวลาถาวร

  3.5 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 4. กฎ กติกาเพิ่มเติมภายในเกมส์ Ragnarok Offline/Online

  4.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ 30 วัน ไปจนถึงถาวร รวมไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ

  4.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 15 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 30 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นเเกล้งหรือขัดขวางผู้เล่นอื่นเพื่อสร้างความเดือดร้อน อาทิเช่น สกิล Warp หรือ Ice Wall หรือสกิลใดๆ ก็ตามที่สร้างอุปสรรคต่อการเล่นในพื้นที่ Warp ของทุก Map และหากพบว่ามีการใช้ในพื้นที่ Guild War จะได้รับโทษ 2 เท่า หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการสนทนาและการใช้สกิล (ใบ้แดง) 300 นาที ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) 600 นาที ครั้งที่ 3 จะถูกระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) 900 นาที และในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำความผิดดังกล่าวในพื้นที่ Guild War จะถูกระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) เป็น 2 เท่าจากโทษปกติ

  4.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม Ragnarok Offline/Online หรือทีมงาน เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย

  4.5 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการติดตามเคสกรณี Hack ID / ตัวละครหาย / Item หาย / หรือสอบถามข้อมูลกรณีไอดีถูกระงับการให้บริการ เฉพาะแก่เจ้าของไอดีตัวจริงที่มีข้อมูลถูกต้องเท่านั้น (สามารถยืนยันด้วยบัตรประชาชนตัวจริง หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบได้) และจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 30 วันหลังจากเกิดเหตุ โปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ และขั้นตอนดำเนินการเมื่อถูกโจรกรรมข้อมูลในเกมได้
   

 

หมายเหตุ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 2. หากผู้ใช้บริการกระทำผิดกฏกติกาข้อกำหนด และถูกดำเนินการลงโทษระงับไอดีจะมีผลต่อทุกเซิร์ฟเวอร์ของไอดีดังกล่าวภายในเกม Ragnarok Offline/Online ไม่ใช่แค่เพียงเซิร์ฟเวอร์ที่กระทำผิดเท่านั้น
 3. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นที่ได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฎในหลักฐานที่ได้รับ
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 5. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตัวเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 6. ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
 7. เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้งานเสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้
 8. หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ให้บริการ
 10. หากมีเคสอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้างต้น ทีมงานจะมีการพิจารณาบทลงโทษตามเหตุผลสมควร
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกฏกติกาบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำผิด โดยคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด