หัวข้อข่าว

[Downloads Full Version]

วิธีติดตั้ง

โหลด 1-Full Client ไปติดตั้งเกม แล้วติดตั้งไปที่โฟลเดอร์เกม

1 - Full Client